Kategorie

Informacje

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.        Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://www.toys4us.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LUKE ART Łukasz Artemski.
 2.        Terminy użyte w Polityce oznaczają:

2.1.Serwis: serwis internetowy http://www.toys4us.pl;

2.2.Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;

2.3.Administrator danych w Serwisie: LUKE ART Łukasz Artemski, ul. Leśna Góra 1B/13, 80-281 Gdańsk, NIP 5842008848, REGON 220136806;

2.4.Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

 1.        Celem Polityki jest w szczególności:

2.1.udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;

2.2.zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

 1.        Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 2.        W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Administratora, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 3.        Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: sklep@toys4us.pl , lub pisemnie na adres: toys4us.pl Łukasz Artemski, ul. Olimpijska 57/29, 80-180 Gdańsk
 4.        Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

2.1.ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);

2.2.ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);

2.3.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1.        Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Administratora dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2.        Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

2.1.przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

2.2.zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

2.3.adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

2.4.prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

2.5.przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

2.6.przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 2. Administrator dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Administrator zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 3. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Administratorowi swoje dane Administrator zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:

2.1.prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2.2.prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

2.3.prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

2.4.prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

2.5.prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Administratora są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Administratora: sklep@toys4us.pl
 2. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.
 3. Administrator  może  powierzyć  przetwarzanie  danych  osobowych  Klientów  podmiotom   trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:
 1.        Operatorowi usług księgowości internetowej www.ifirma.pl prowadzoną przez IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, 53-234 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940. Przekazanie   dotyczy   danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, kwota zamówienia. W przypadku firm numer NIP.
 2.        Operatorowi DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000028368, o kapitale zakładowym 228.604.000,00 złotych, posiadającym NIP:526-02-04-110, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia   2012   roku   prawo   pocztowe   (Dz.   U.   2012.1529).   Przekazanie   dotyczy   danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.
 3.        Operatorowi InPost S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000536554, o kapitale zakładowym 11.558.000,00 złotych w całości opłaconym,  posiadającym  NIP:  6793087624,  będącym  pomiotem  świadczącym  usługi pocztowe  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  grudnia  2012  roku  prawo  pocztowe  (Dz.  U. 2012.1529).  Przekazanie  dotyczy  danych  niezbędnych  do  zrealizowania  przekazania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.
 4.        Operatorowi systemu płatności on-line firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Marcelińska 90,  60-324 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  0000274399,  o  kapitale zakładowym  4.000.000  złotych  w całości  opłaconym,  posiadającym  NIP:  779-23-08-495, będącej podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 5.        Operatorowi systemu płatności on-line Przelewy24.pl prowadzonemu przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-372 Poznań), wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  0000347935, o kapitale zakładowym 4.500.00 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 779-236-98-87, REGON 301345068 oraz przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15) wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem 0000306513, o kapitale zakładowym 1 697 000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 781-173-38-52, REGON 634509164 - będących podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 6.         Operatorowi systemu płatności on-line tpay.com prowadzonemu przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A., z siedzibą w Poznaniu (ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań) wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412357, o kapitale zakładowym 5.494.980 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP 7773061579, REGON 300878437 - będących podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez tpay.com, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 7.        Hurtowni zabawek Zakupteraz.pl Anna Zakościelna jako administratorowi danych, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej  przez  Ministra Gospodarki, pod adresem al. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź,  NIP: 725 122  40  02, REGON: 100220299, w celu skompletowania i wysłania towaru będącego przedmiotem zamówienia. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostaw

 

§ 3. Cookies

 1.        Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Administrator stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2.        Cookies wykorzystywane są w celu:

2.1.dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

2.2.optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

2.3.tworzenia statystyk,

2.4.utrzymania sesji Użytkownika,

2.5.dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

 1.        Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 2.        Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 3.        Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4.        Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 5.        Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6.        Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7.        Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

 

§ 4. Dodatkowe aplikacje i oprogramowanie, a także korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych

 1.        Na naszym serwisie w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Biurem Obsługi Serwisu wykorzystujemy oprogramowanie:

1.1.    usługę typu live chat SMARTSUPP

1.1.1.Dostawcą tej usługi jest firma Smartsupp.com, s.r.o., numer identyfikacyjny VAT: CZ03668681 („Smartsupp”). Szczegółowe informacje o tym, jak Smartsupp przetwarza dane osobowe można znaleźć na stronie www.smartsupp.com/dpa („DPA”).

1.1.2.Smartsupp chroni dane osobowe zgodnie z najnowszymi standardami branżowymi i środkami bezpieczeństwa. Komunikacja między modułem czatu Smartsupp a serwerami Smartsup jest zabezpieczona za pomocą szyfrowania SSL / TLS (secure sockets layer / transport layer security). Komunikacja między serwerami Smartsupp i pulpitem Smartsupp jest również zabezpieczona za pomocą szyfrowania SSL / TLS.

1.1.3.Smartsupp gromadzi informacje, które użytkownik korzystający z komunikatora pozostawi dobrowolnie w trakcie swojej rozmowy. Administratorem tych danych pozostaje Administrator. Podczas korzystania z czatu na żywo mogą być zbierane przez Smartsupp niektóre dane techniczne dotyczące odwiedzających, np. adres IP, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja itp. Pomimo, że pliki Cookie mogą być przechowywane i przetwarzane przez Smartsupp to żadne dane osobowe nie są w nich gromadzone. Odwiedzający może uniemożliwić przechowywanie plików cookie w swojej przeglądarce, przeglądając sieć w trybie incognito (prywatnym), gdzie pozostaje anonimowy. Ten tryb jest obsługiwany we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach.

 1.        Wykorzystujemy także pliki „cookie” podmiotów zewnętrznych:

2.1.    SendPulse Inc przetwarza dane w celu wysyłki wiadomości e-mail i webpush, z siedzibą w USA, 19 Hill St Bernardsville NJ 07924 USA. Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod adresem: https://sendpulse.com/legal/pp

2.2.    Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc., z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl  oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

2.3.    Określenie profilu klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzi reklamowych Google Adwords, którego administratorem jest Google Inc., z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Google dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

2.4.    Popularyzacja Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc., z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

2.5.    Popularyzacja Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com, którego administratorem jest Faceboook Inc., z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/policies/cookies/

2.6.    Popularyzacja Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC, z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instgram.com, dostępna jest pod adresem: https://help.instagram.com/155833707900388

2.7.    Popularyzacja Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc., z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod adresem: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1.        Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Administratora i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2.        Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3.        Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4.        W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
 5.        Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.